Trang tổng quan bảo mật hợp nhất

Nhận thông tin chi tiết về việc chia sẻ tệp ra bên ngoài, mức hiển thị spam và phần mềm độc hại nhắm mục tiêu người dùng trong tổ chức của bạn cũng như các chỉ số để chứng minh tính hiệu quả bảo mật trên một trang tổng quan toàn diện duy nhất.

Trang tổng quan bảo mật G Suite

Kiểm tra các phân tích bảo mật để gắn cờ mối đe dọa

Phân tích các email không đáp ứng tiêu chuẩn xác thực của tổ chức bạn. Chủ động nhận thông tin chi tiết về những tệp nào trên Drive đang kích hoạt quy tắc Chống mất dữ liệu (DLP) và xác định các bước cần thực hiện dựa trên hành vi đánh cắp dữ liệu tiềm ẩn.

Xác thực chi tiết trên trang tổng quan

Giảm rủi ro bằng cách áp dụng các đề xuất tình trạng bảo mật

Luôn biết trước về các mối đe dọa bằng hướng dẫn bắt đầu nhanh, qua đó cung cấp các cài đặt bảo mật được đề xuất và đưa ra tư vấn tùy chỉnh về các phương pháp bảo mật hay nhất cho nội dung, hoạt động giao tiếp, di động cũng như bảo mật người dùng.

Chú giải công cụ về tình trạng bảo mật

Nhận thông tin chi tiết từ trung tâm bảo mật

folder_shared

Hiển thị tệp

Hiểu rõ những tệp nào đã được chia sẻ ra ngoài miền của bạn và những tệp chia sẻ nào đã kích hoạt quy tắc DLP.

verified_user

Xác thực

Tìm hiểu số lượng thư không đáp ứng các tiêu chuẩn xác thực như DMARC, DKIM và SPF.

enhanced_encryption

Mã hóa

Đảm bảo rằng các thư mà miền của bạn gửi đi đều được mã hóa bằng Bảo mật lớp truyền tải (TLS).

email

Gửi email

Xem phần trăm thư đến được chấp nhận và liệu các thư đáng ngờ có trong danh sách cho phép có được gửi hay không.

book

Phân loại spam và phần mềm độc hại

Phân tích các thư được coi là spam, lừa đảo, đáng ngờ hoặc chứa phần mềm độc hại.

user_attributes

Nhận thức của người dùng

Đánh giá danh sách cho phép bằng cách xem xét liệu người dùng đã gắn thẻ thư được gửi là spam hoặc thư lừa đảo hay chưa.

Nhận các đề xuất bảo mật có thể hành động

Gmail

Đặt các kiểm tra bảo mật khi chuyển tiếp email tự động, cài đặt DMARC, quyền truy cập vào POP/IMAP và danh sách cho phép.

Drive

Áp dụng chính sách cho việc chia sẻ tệp, tiện ích bổ sung dành cho Drive, khả năng sử dụng khi ngoại tuyến và các yêu cầu đăng nhập nghiêm ngặt.

Quản lý thiết bị

Nhận danh sách hành động toàn diện cho các chính sách Quản lý thiết bị di động.

Bảo mật

Thấy được cách sử dụng phương thức xác minh 2 bước trên toàn người dùng và quản trị viên.

Hangouts Meet

Kiểm tra xem cảnh báo ngoài miền có áp dụng cho tất cả người dùng hay không.

Trang web và nhóm

Xem xét các tùy chọn chia sẻ nhóm và đánh giá những nhóm công khai trên cơ sở từng trường hợp.