Câu hỏi thường gặp khi xem xét về G Suite

Bạn đã là khách hàng của G Suite? Hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng

  • Tôi có thể tạo lịch nhóm không?

    Có. Bạn có thể tạo lịch mà mọi người (hoặc một nhóm nhỏ người dùng) trong tổ chức của mình có thể truy cập. Ví dụ: bạn có thể muốn có lịch nhóm cho các sự kiện như ngày nghỉ và các cuộc họp thường xuyên của nhóm.

  • Tôi có thể di chuyển và đồng bộ hóa tất cả lịch của mình không?

    Có. Tùy chọn di chuyển lịch khả dụng với nhiều loại lịch, bao gồm cả môi trường Lotus Notes và Microsoft.

  • Lịch có lời nhắc sự kiện không?

    Có. Theo mặc định, 10 phút trước khi diễn ra sự kiện, Lịch sẽ hiển thị lời nhắc bật lên. Bạn có thể thay đổi thời gian lời nhắc trong cài đặt của Lịch.

Quay lại đầu trang

Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn có thêm câu hỏi.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu bạn đã là khách hàng của G Suite.