Mới? Bắt đầu ở đây

Bắt đầu từ đầu

  • Tạo và chỉnh sửa ghi chú
  • Sắp xếp và tìm ghi chú
  • Đặt lời nhắc
  • Chia sẻ ghi chú
  • Lưu trữ và xóa ghi chú

Cheat sheet

Lời khuyên

  • {[tip.title]}
    • {[Tên]}

Xem tất cả mẹo Keep keyboard_arrow_right

Câu hỏi thường gặp