get_app Tải xuống bản PDF

Làm việc nhanh hơn và cộng tác tốt hơn với các tính năng email mạnh mẽ.

Tạo và gửi email, trả lời các cuộc hội thoại qua email được tạo luồng và sắp xếp hộp thư đến của bạn.
1
Nhấp chuột
Soạn, biên soạn
để tạo một email mới.
gmail 31
2
Nhấp vào một tin nhắn trong hộp thư đến của bạn để đọc và gửi trả lời.
Gmail 32
3
Sắp xếp hộp thư đến của bạn.
không ai

get_app Tải xuống bản PDF