get_app Tải xuống bản PDF

Xây dựng các trung tâm dự án nội bộ, các trang nhóm và các trang web công khai.

1
Từ Drive , nhấp vào NEW > More> Google Sites.
không ai
2
Tùy chỉnh trang web và trang chủ của bạn.
tùy chỉnh trang web và trang chủ của bạn
3
Thêm trang và điều hướng.
thêm trang và điều hướng
4
Thêm nội dung vào các trang.
thêm nội dung vào các trang
5
Chia sẻ, xem trước hoặc xuất bản trang web của bạn.
chia sẻ, xem trước hoặc xuất bản trang web của bạn

Chia sẻ

Chia sẻ trang web của bạn với nhóm của bạn để cộng tác.

Xem trước

Xem trang web của bạn sẽ trông như thế nào trên bất kỳ thiết bị nào khi thiết bị đang hoạt động.

Công bố

Đặt URL hoàn chỉnh của trang web của bạn và ai có thể xem trang web, sau đó đặt trang web đó trực tiếp.

get_app Tải xuống bản PDF